20. 9. 2022 Stretnutie Jesenské na Gemeri – Malohonte

Od admin_rudo

Stretnietie sa nieslo v duchu návrhov riešení pre potreby Ipeľského a Hontianskeho regiónu v súlade presadzovaním novej družstevnej a klastrovej politiky, prítomní boli zástupcovia miestnych obcí a klastrových organizácií IPEEK a REPRIK. Náš zástupca predostrel možnosti regiónu v nasledujúcom programovom období a navrhol pomoc pri vypracovávaní Programov sociálneho a hospodárskeho rozvoja potrebných pre čerpanie pomoci…

5. 9. 2022 Spolupráca s poľskými partnermi PAPREC

Od admin_rudo

Klastrová organizácia sa dohodla na ďalšej spolupráci si poľskou pobočkou francúzskej firmy PAPREC ohľadne výmeny informácií o ekologických a zelených riešeniach pri výstavbe a projektovaní zelených sídlisk, spracovaní komunálných odpadov a ich okamžitom energetickom zhodnotení. Firma s viac ako 40 – ročnou tradíciou presadzuje vo svojich projektoch zelené riešenia, ktoré kopírujú najnovšie trendy zelenej urbanizácie…

12. 8. 2022 Pracovné stretnutie Gdaňsk

Od admin_rudo

Podpredseda klastrovej organizácie Mgr. Ivan Kubek prijal pozvanie na stretnutie a dňa 12. augusta 2022 v Gdaňsku absolvoval pracovné stretnutie so zástupcom poľskej firmy PAPREC p.Marcinom Zeszutkom, ktorá je členom investičnej skupiny Paprec Energies. Firma sa zaoberá projektovaním inteligentných spaľovacích zariadení a teplovodov, ich výstavou a prevádzkovaním po celej Európe ako aj výrobou energií z obnoviteľných…

4. 8. 2022 Pracovné stretnutie SIEA

Od admin_rudo

Zástupca nášho klastra podpredseda Mgr.Ivan Kubek sa zúčastnil na stretnutí na pôde SIEA. Stretnutie pod témou Podpora priemyselných klastrových organizácii a na ňu naviazaná výzva na čerpanie sa uskutočnilo dňa 4.8.2022.

8. 7. 2022 Pracovný seminár Banská Bystrica 2022

Od admin_rudo

Dňa 8.7.2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie z pracovných stretnutí klastrov a členov klastrových organizácií, na ktorom boli vyhodnotené činnosti v rámci plnenia úloh v projektre DanuP-2-Gas, rovnako boli odprezentované činnosti klastrových organizácií pri príprave a realizácii konferencie Eco&Energy Innovation, ktorú IPEEK spoluorganizoval s členskými a spriaznenými organizáciami. Na stretnutí boli rozdelené úlohy a činnosti pri…

15. – 16. 6. 2022 ECO & ENERGY INNOVATION 2022

Od admin_rudo

Klastrová organizácia IPEEK spoluorganizovala 17. júna 2022 v Pezinku medzinárodnú konferenciu Eco&Energy Innovation, na ktorej odprezentovali svoje príspevky členovia klastrových organizácií, spolupracujúce firmy a priaznivci klastrovania, nosnými témami boli energetika, inovácie, ekológia. V rámci bloku vystúpení vystúpili viacerí nestori a vedecké kapacity s nápadmi a príkladmi dobrej praxe, prezentované boli nové technické riešenia firiem a…