Stretnietie sa nieslo v duchu návrhov riešení pre potreby Ipeľského a Hontianskeho regiónu v súlade presadzovaním novej družstevnej a klastrovej politiky, prítomní boli zástupcovia miestnych obcí a klastrových organizácií IPEEK a REPRIK. Náš zástupca predostrel možnosti regiónu v nasledujúcom programovom období a navrhol pomoc pri vypracovávaní Programov sociálneho a hospodárskeho rozvoja potrebných pre čerpanie pomoci v tomto období na roky 2023 – 2027.