29.3.2023 sa podpredseda IPEEK-u Ivan Kubek zúčastnil 1.medzinárodnej klastrovej konferencie v Košiciach. V rámci spoločného Memoranda o spolupráci Energetickej platformy určený zástupca Ing.Tomáš Novotny DBA, MBA odprezentoval činnosti a úspechy klastrových organizácií NEK, IPEEK, REPRIK, TEEK, EEKTTK a využil tak prítomnosť zástupcov SIEA a Ministerstva hospodárstva SR a nakoniec aj priamo p.premiéra SR Eduarda Hegera. V bloku príspevkov odzneli možnosti spolupráce s ukrajinskými klastrami pri obnove a reštrukturalizácii Ukrajiny v nasledujúcom období.V neposlednom rade prezident Únie klastrov Slovenska UKS p.Ing.Daniel Ács poďakoval za priamu a adresnú podporu zo strany štátnych inštitúcií ako sú Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy a výstavy SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR, ktoré boli zastúpené viacerými na slovo vzatýmí odborníkmi a v neposlednom rade aj priaznivcami sieťovania na Slovensku.