3. 3. 2022 Pracovno – vzdelávací seminár Banská Bystrica 2022 zameraný na plnenie stratégie rozvoja klastrovej organizácie určil harmonogram činností na nasledujúce obdobie

Od admin_rudo

Klastrové dopoludnie s témami: plnenie stratégie rozvoja klastrovej organizácie, harmonogram činností na nasledujúce obdobie, oboznámenie s plnením ukazovateľov a plnením úloh manažmentu, prezentácia nových výziev a možností na spoluprácu, analytické hodnotenia činnosti klastrových organizácií a ich úloh pri tvorbe národných projektov.

2. 3. 2022 Pracovno – vzdelávací seminár Banská Bystrica 2022 – zameraný na kvalitu životného prostredia, popularizácia vedy a techniky, predstavenie činnosti na podporu kreatívneho priemyslu

Od admin_rudo

Odznel prednáškový blok s témami Kvalita životného prostredia, popularizácia vedy a techniky, predstavenie činnosti na podporu kreatívneho priemyslu, možnosti v oblasti adaptácie na zmenu klímy a klimaticky neutrálnych a inteligentných miest, výzva na spoluprácu Energy Globe Award 2022 pre klastrové organizácie. Svoje príspevky predstavili Ing. Robert Kati, Ing. Jozef Gerliczy, Mgr. Ivan Kubek.

1. 3. 2022 Pracovno – vzdelávací seminár Banská Bystrica 2022 – Environment

Od admin_rudo

V bloku prednášok, zameraných na environmentálnu politiku, implementácia novej novely Zákona o vodách, ochrane podzemných vôd v súvislosti s prevádzkou verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, implementácia novely Zákona o odpadoch, jej dopady na funkciu samospráv a ich povinnosti vyplývajúce pre obce od roku 2022 nás oboznámili prednášajúci Ing. Peter Mincer, Ing. Zuzana Viskupová, Ing.…