Odznel prednáškový blok s témami Kvalita životného prostredia, popularizácia vedy a techniky, predstavenie činnosti na podporu kreatívneho priemyslu, možnosti v oblasti adaptácie na zmenu klímy a klimaticky neutrálnych a inteligentných miest, výzva na spoluprácu Energy Globe Award 2022 pre klastrové organizácie. Svoje príspevky predstavili Ing. Robert Kati, Ing. Jozef Gerliczy, Mgr. Ivan Kubek.