V bloku prednášok, zameraných na environmentálnu politiku, implementácia novej novely Zákona o vodách, ochrane podzemných vôd v súvislosti s prevádzkou verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, implementácia novely Zákona o odpadoch, jej dopady na funkciu samospráv a ich povinnosti vyplývajúce pre obce od roku 2022 nás oboznámili prednášajúci Ing. Peter Mincer, Ing. Zuzana Viskupová, Ing. Martin Viskup.