Na stretnutí sme boli oboznámení so systémovými procesmi pri zabezpečení úloh pre expertné činnosti pre potreby organizácií, boli zadefinované úlohy klastrových organizácií do budúcnosti v spolupráci sa národnými agentúrami, zároveň boli navrhnuté nové možnosti klastrovania a sieťovania vo viacerých úrovniach, a to lineárne v organizáciách s paralelným programovým zameraním, a jednak naprieč sektormi so zapojením partnerov a tútorov so štátneho a akademického sektora.

Projektové činnosti boli zamerané na užitočné informácie týkajúce sa personálnych náležitostí projektu, jednotlivých pracovných zmlúv, kontolu oprávnených výdavkov projektu. Tu chceme poďakovať za vysokú profesionálnu úroveň diskusie a množstvo poznatkov zo strany organizujúcej stretnutie ako aj všetkým zodpovedným pracovníkom a riadiacim pracovníkom.

Stretnutie pomohlo zadať konkrétne úlohy v nasledujúcom období pre potreby prezentácie členov klastrov, prednášateľov a manažmentu projektov na spoločných akciách a plánovaných aktivitách v ďalšom období.