Klastrové dopoludnie s témami: plnenie stratégie rozvoja klastrovej organizácie, harmonogram činností na nasledujúce obdobie, oboznámenie s plnením ukazovateľov a plnením úloh manažmentu, prezentácia nových výziev a možností na spoluprácu, analytické hodnotenia činnosti klastrových organizácií a ich úloh pri tvorbe národných projektov.