22. – 23. 11. 2022 Záverečný hodnotiaci vzdelávací workshop NEK

Od admin_rudo

oboznámil zúčastnených s výsledkami vlastnej inovatívnej činnosti na interných projektoch a odprezentoval ich výstupy. Témy stretnutia reflektujú na najnovšie trendy výskumu a aplikovaných štúdií v oblasti plánovania priemyselných energetických a environmentálnych projektov, produktového ekodizajnu energetických riešení a inovácií. Na stretnutí boli odprezentované vlastné firemné inovačné projekty, organizácie sa vyjadrili aj k ďalším spoločným plánovaným aktivitám…

15. – 16. 11. 2022 Národná kancelária Horizontu

Od admin_rudo

podujatie pod názvom Národný infodeň k návrhom pracovných programov. Cieľom podujatia bolo predstaviť návrhy nových pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024 spolu s témami výziev, misiami či partnerstvami odbornej verejnosti, vedeckým a výskumným pracovníkom, inovátorom, kľúčovým stakeholderom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším kľúčovým aktérom zo súkromného sektora, ako aj všetkým tým,…

7. – 8. 11. 2022 Medzinárodné stretnutie klastrových organizácií

Od admin_rudo

„Clusters meet Regions & 8 Kongres Klastrów Polskich“. Klaster IPEEK sa zúčastnil online stretnutia poľských klastrov kde poľskí partneri načrtli nové úlohy klastrových organizácií pri podpore európskej zelenej transformácie, digitalizácie hospodárstva a posilneniu podnikania. Stretnutie poukázalo na silnejúcu pozíciu klastrových organizácií pri prechode na zelené energie, výzvy a ďalšie možnosti pre poľské a stredoeurópske regióny.

4. 11. 2022 Informačné stretnutie klastrových organizácií NEK, IPEEK, REPRIK a TEEK

Od admin_rudo

Stretnutie v Banskobystrickom kraji splnilo hlavne očakávania partnerských klastrov, ktoré vznikli nedávno, zúčastnili sa ho aj zástupcovia jednej z nových organizácií TEEK.V 4.štvrťroku vsetky organizácie potvrdili trend zapájania sa a sieťovania v ideovo príbuzných organizáciách a potvrdili snahu zapájať sa do plánov BBSK s pripomienkami do plánov obnovy pre tento kraj a nami prezentované regióny.…

3. 11. 2022 Klastrové doobedie na SIEA

Od admin_rudo

Dňa 3.11.2022 na stretnutí v Bratislave sa klastrové organizácie oboznámili s ďalšími úspešnými organizáciami, ktoré prešli národným hodnotením a certifikáciou, ktorú im udelila SIEA ako certifikačný orgán hodnotenia stupňa kvality organizácie.