Stretnutie v Banskobystrickom kraji splnilo hlavne očakávania partnerských klastrov, ktoré vznikli nedávno, zúčastnili sa ho aj zástupcovia jednej z nových organizácií TEEK.V 4.štvrťroku vsetky organizácie potvrdili trend zapájania sa a sieťovania v ideovo príbuzných organizáciách a potvrdili snahu zapájať sa do plánov BBSK s pripomienkami do plánov obnovy pre tento kraj a nami prezentované regióny. Boli už aj prejednané nové myšlienky do navrhovaného Memoranda o spolupráci, kde dostali všetky organizácie úlohu vypracovať svoje pripomienky a využiť tak skúsenosti s plánovania činností expertných skupín služobne starších združení. Zároveň bol klaster REPRIK neformálne menovaný ako hlavný a splnomocnený partner pre jednanie z BBSK a jeho orgánmi.