Pracovné stretnutie Gdaňsk

Od admin_rudo

Podpredseda klastrovej organizácie Mgr. Ivan Kubek prijal pozvanie na stretnutie a dňa 12. augusta 2022 v Gdaňsku absolvoval pracovné stretnutie so zástupcom poľskej firmy PAPREC p.Marcinom Zeszutkom, ktorá je členom investičnej skupiny Paprec Energies. Firma sa zaoberá projektovaním inteligentných spaľovacích zariadení a teplovodov, ich výstavou a prevádzkovaním po celej Európe ako aj výrobou energií z obnoviteľných…

Pracovné stretnutie SIEA

Od admin_rudo

Zástupca nášho klastra podpredseda Mgr.Ivan Kubek sa zúčastnil na stretnutí na pôde SIEA. Stretnutie pod témou Podpora priemyselných klastrových organizácii a na ňu naviazaná výzva na čerpanie sa uskutočnilo dňa 4.8.2022.

Pracovný seminár Banská Bystrica 2022

Od admin_rudo

Dňa 8.7.2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie z pracovných stretnutí klastrov a členov klastrových organizácií, na ktorom boli vyhodnotené činnosti v rámci plnenia úloh v projektre DanuP-2-Gas, rovnako boli odprezentované činnosti klastrových organizácií pri príprave a realizácii konferencie Eco&Energy Innovation, ktorú IPEEK spoluorganizoval s členskými a spriaznenými organizáciami. Na stretnutí boli rozdelené úlohy a činnosti pri…

ECO & ENERGY INNOVATION 2022

Od admin_rudo

Klastrová organizácia IPEEK spoluorganizovala 17.júna 2022 v Pezinku medzinárodnú konferenciu Eco&Energy Innovation, na ktorej odprezentovali svoje príspevky členovia klastrových organizácií, spolupracujúce firmy a priaznivci klastrovania, nosnými témami boli energetika, inovácie, ekológia. V rámci bloku vystúpení vystúpili viacerí nestori a vedecké kapacity s nápadmi a príkladmi dobrej praxe, prezentované boli nové technické riešenia firiem a združení,…

Pracovno-vzdelávacie stretnutie Banská Bystrica 2022

Od admin_rudo

Na ďalšom pracovnom stretnutí klastrových organizácií a ich členov, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Ing.Tomáša Novotného, Ph.D, DBA, MBA, boli v rámci dvojdňového stretnutia určené úlohy a činnosti na prípravu medzinárodnej konferencie Eco&Energy Innovation, ktorá bola kľúčovou témou pracovného workshopu. V rámci bloku prednášok a vystúpení odzneli predstavenia činnosti členov a spriaznených klastrových organizácií. Prítomní odprezentovali…

Workshop Nitra 26.11.2021

Od admin_rudo

Pravidelné stretnutie členov klastrovej organizácie IPEEK dňa 26.11.2021 Podpredseda Mrg. Ivan Kubek oboznámil zúčastnených s hospodárením zdruzenia. Na základe pripomienok zúčastneným sa definovali ciele a úlohy, ktoré je potrebné splniť do konca roka 2021.