30. 12. 2022 Klaster IPEEK členom v koncepcii vzdelávania

Od admin_rudo

Dňa 30.12.2022 sa stal v Zvolene klaster IPEEK členom a stakeholderom v Koncepcii vzdelávania a osvety v programoch P2G HUB a GREENPASS®, projekt EuroP-2-Gas podporený Európskou iniciatívou v oblasti klímy(EUKI). Klastrová organizácia sa od začiatku projektu významne podieľala na tvorbe a nastavení nástroja inovatívneho modelu zapojenia zdrojov obnoviteľnej energie so zariadeniami na výrobu energie do…

20. 12. 2022 Stretnutie klastrov s UKS v Nitre

Od admin_rudo

Na predvianočnom stretnutí v Nitre v sídle Únie klastrov Slovenska sme prezenčne aj online prediskutovali spoločné nápady a postrehy pri plnení hlavných aktivít projektov realizovaných klastrovými organizáciami a prebiehajúcimi národnými hodnoteniami novovzniknutých klastrov. Zároveň sme prebrali so zástupcami SIEA náplň a plán Klastrovej konferencie zameranej na podporu spolupráce a rozvoj spoločných aktivít s ukrajinskými klastrovými…

7. 12. 2022 Medzinárodné stretnutie klastrov Vysočina

Od admin_rudo

Dňa 07.12.2022 sa zástupca klastra IPEEK zúčastnil na klastrového stretnutia v Kraji Vysočina, kde sme predostreli viaceré možnosti a návrhy na spoluprácu klastrových organizácií z Čiech a Slovenska. Zároveň sa organizácie dohodli na vypracovaní Memoranda o spolupráci a prehlbovaní vzájomnej spolupráce.

22. – 23. 11. 2022 Záverečný hodnotiaci vzdelávací workshop NEK

Od admin_rudo

oboznámil zúčastnených s výsledkami vlastnej inovatívnej činnosti na interných projektoch a odprezentoval ich výstupy. Témy stretnutia reflektujú na najnovšie trendy výskumu a aplikovaných štúdií v oblasti plánovania priemyselných energetických a environmentálnych projektov, produktového ekodizajnu energetických riešení a inovácií. Na stretnutí boli odprezentované vlastné firemné inovačné projekty, organizácie sa vyjadrili aj k ďalším spoločným plánovaným aktivitám…

15. – 16. 11. 2022 Národná kancelária Horizontu

Od admin_rudo

podujatie pod názvom Národný infodeň k návrhom pracovných programov. Cieľom podujatia bolo predstaviť návrhy nových pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024 spolu s témami výziev, misiami či partnerstvami odbornej verejnosti, vedeckým a výskumným pracovníkom, inovátorom, kľúčovým stakeholderom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším kľúčovým aktérom zo súkromného sektora, ako aj všetkým tým,…