7. – 8. 11. 2022 Medzinárodné stretnutie klastrových organizácií

Od admin_rudo

„Clusters meet Regions & 8 Kongres Klastrów Polskich“. Klaster IPEEK sa zúčastnil online stretnutia poľských klastrov kde poľskí partneri načrtli nové úlohy klastrových organizácií pri podpore európskej zelenej transformácie, digitalizácie hospodárstva a posilneniu podnikania. Stretnutie poukázalo na silnejúcu pozíciu klastrových organizácií pri prechode na zelené energie, výzvy a ďalšie možnosti pre poľské a stredoeurópske regióny.

4. 11. 2022 Informačné stretnutie klastrových organizácií NEK, IPEEK, REPRIK a TEEK

Od admin_rudo

Stretnutie v Banskobystrickom kraji splnilo hlavne očakávania partnerských klastrov, ktoré vznikli nedávno, zúčastnili sa ho aj zástupcovia jednej z nových organizácií TEEK.V 4.štvrťroku vsetky organizácie potvrdili trend zapájania sa a sieťovania v ideovo príbuzných organizáciách a potvrdili snahu zapájať sa do plánov BBSK s pripomienkami do plánov obnovy pre tento kraj a nami prezentované regióny.…

3. 11. 2022 Klastrové doobedie na SIEA

Od admin_rudo

Dňa 3.11.2022 na stretnutí v Bratislave sa klastrové organizácie oboznámili s ďalšími úspešnými organizáciami, ktoré prešli národným hodnotením a certifikáciou, ktorú im udelila SIEA ako certifikačný orgán hodnotenia stupňa kvality organizácie.

20. – 21. 10. 2022 Medzinárodný vzdelávací pracovný workshop EnergoFutura 2022 Békescsaba/Maďarsko

Od admin_rudo

prezentácia klastrov a ich činností v rámci slovenskej komunity, stretnutia s lokálnymi autoritami, networking, tvorba spoločnej stratégie s klastrami MR,Veľtrh Békescaba 2022, príklady dobrej praxe budovania potravinovej sebestačnosti v MR. NEK už viac ako desať rokov je autorom a organizátorom ENERGOFUTURA a organizuje špičkovú stredoeurópsku konferenciu v odbornej záštite Ministerstva hospodárstva SR ako projekt stretnutia…

18. 10. 2022 EnergoFutura 2022 Békescsaba/Maďarsko

Od admin_rudo

príspevok na konferenciu s maďarskou mutáciou o klastrových organizáciách, sieťovaní a rozvoji klastrovej organizácie IPEEK, jej úlohách pri implementovaní inovácií, popisuje úlohy organizácie pri tvorbe národných stratégií. Príspevok vyšiel v publikácii „Zápisník príspevkov a prezentácií k medzinárodnému workshopu Energofutura 2022“

20. – 21. september 2022 Vzdelávací Workshop Bratislava

Od admin_rudo

Centrum vzdelávania, poradenstva a inovácií, Bratislava, Záhradnícka 72 Jeden zo záverečných workshopov partnerskej organizácie NEK nám vysvetlil záverečné expertízne činnosti s zreteľom na ciele projektu, boli nám poskytnuté informácie o záverečných činnostiach pre realizovaní aktivít, spôsoby vyhodnotenia a práce s údajmi ako i pretavenie poznatkov do aplikácie pri riešení problémov aplikovaného výskumu v projektových činnostiach.