Komplexný projekt pre rozvoj klastrovej organizácie s podporou EÚ a Ministerstva hospodárstva SR sa začal plniť.

Zmluva o poskytnutí NFP