prezentácia klastrov a ich činností v rámci slovenskej komunity, stretnutia s lokálnymi autoritami, networking, tvorba spoločnej stratégie s klastrami MR,Veľtrh Békescaba 2022, príklady dobrej praxe budovania potravinovej sebestačnosti v MR.

NEK už viac ako desať rokov je autorom a organizátorom ENERGOFUTURA a organizuje špičkovú stredoeurópsku konferenciu v odbornej záštite Ministerstva hospodárstva SR ako projekt stretnutia lídrov slovenskej a medzinárodnej energetiky a ekológie. Konferencia je nosnou odbornou akciou v tejto branži aj v rámci krajín V4 a patrí medzi päť najvýznamnejších odvetvových konferencií tohto druhu v EÚ. To však dlhodobo kladie nároky na kvalitu, technickú, obsahovú a organizačnú úroveň konferencie, ktorú pravidelne navštevuje a svoje výsledky najmä v oblasti inovácií a nových procesov a produktov v dotknutých odvetviach prezentuje vždy minimálne dvesto až tristo účastníkov z dotknutých odborov. Tento rok sa aj naša organizácia zapojila do organizovania a aktívne sa zapojila do prípravy tohto medzinárodného stretnutia. Boli spracované a ponúknuté príspevky a aj členovia organizácie uvítali možnosť vycestovať a stretnúť sa osobne s predstaviteľmi samosprávy, slovenskej menšiny a jej zástupcami, ktorí nás previedli svojím krajom a priblížili nám svoje riešenia týkajúce sa ochrany vôd, biotopov a zelených riešení.