MH SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska zorganizoval 27.1.2022 o 9:00 webinár k zaslaným otázkam klastrových organizácií súvisiacich s finančným riadením projektov, realizovaných v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu sieťovania podnikov OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29